Vedtægter for Museumsforeningen for Korsør By og Overfartsmuseum                                                   

Sidst revideret 13.03.2019

 

§1.                       Foreningens formål er at drive museumsvirksomhed på Søbatteriet og varetage de museale interesser for Korsør by, dens søfart og de tilsluttende overfarter.

§2.                       Foreningens navn er :              Museumsforeningen for Korsør by og overfartsmuseum

§3.                       Museets virkeområde er Korsør by, dens søfart og færgeoverfarter.

§4.                       Som medlem af Museumsforeningen for Korsør kommune optages enhver, der betaler kontingent til foreningen.

§5.                       Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges blandt Museumsforeningens medlemmer.

                             Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at ulige antal afgår i ulige år og lige antal i lige år.

                             Bestyrelsen afgør selv hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå det første år.

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen således, at én afgår hvert år.

Herudover vælges én 1. og 2. bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen er ulønnet og konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand – næstformand – sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige anliggender i henhold til trufne og

protokollerede beslutninger.

Bestyrelsen tegnes udadtil af formand, næstformand og kasserer i forening

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsgang.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6.                       Generalforsamlingen afholdes hvert år i Januar kvartal i Korsør. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne per E-mail og ved annoncering i den lokale presse. Referat fra Generalforsamlingen udsendes per E-mail til  alle medlemmer

                             Dagsorden skal indeholde flg. Punkter:

                             1. Valg af dirigent.

                             2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens beretning og det reviderede regnskab for det forløbne år samt budget for

    det indeværende år og fastsættelse af kontingent for det næstfølgende år.

                             4. Indkomne forskal, som skal være sendt til formanden senest 8 ( otte ) dage før             

                                Generalforsamlingen.

                             5. Valg af Museumsforeningens repræsentanter til bestyrelsen samt suppleanter for disse

                                I henhold til §5.

                             6. Valg af revisorer og revisor-suppleant i henhold til §5.

                             7. Eventuelt.

§7.                       Museumsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

§8.                       Museumsforeningens kontante pengebeholdning skal indestå på en særlig for foreningens oprettede bank- eller sparekassekonto.

§9.                       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Afstemningen skal foregå skriftlig, såfremt ét medlem fremsætter begæring herom.

                             Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst ¼ ( én fjerdedel ) af medlemmerne i foreningen skriftligt og med angivelse af forhandlingsemner fremsender begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 4 ( fire ) uger efter begæringens modtagelse. Den indkaldes på den i §6 angivne måde.

§10.                    Da museets tilhørende museale genstande er at betragte som museets ejendom og ved museets eventuelle lukning vil disse genstande samt kontante beholdning, være at overdrage til Slagelse Kommmune, til kulturelle aktiviteter i Korsør.

§11.                    Ændringer i disse vedtægter kan ske, når de vedtages på en generalforsamling i foreningen.

                             Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles ved indvarslingen til generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på generalforsam lingen :

Den     05.03.1984 – 19.03.1987 – 27.03.1990 – 19.06.1997 –  19.11.15  - 13.03.2019  +-+---